快捷搜索:

题梵隐院方丈梅

亚槛倾檐一古梅,几番故意唤春回。
吹喷鼻自许神仙下,照影还容高士来。
月射寒光侵涧户,风摇翠色锁阶苔。
游蜂野蝶休相顾,本性由来不染埃。
题梵隐院住持梅拼音解读
yà kǎn qīng yán yī gǔ méi ,jǐ fān yǒu yì huàn chūn huí 。
chuī xiāng zì xǔ xiān rén xià ,zhào yǐng hái róng gāo shì lái 。
yuè shè hán guāng qīn jiàn hù ,fēng yáo cuì sè suǒ jiē tái 。
yóu fēng yě dié xiū xiàng gù ,běn xìng yóu lái bú rǎn āi 。

您可能还会对下面的文章感兴趣: